Regulamin

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym pod adresem www.stasiewicz-jewelry.com przez Justynę Stasiewicz, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą „Stasiewicz Jewelry Justyna Stasiewicz”, z siedzibą w Koszalinie (75-644), przy ul. Cisowej 15A, NIP: 6692470184, REGON: 365203789, e-mail: [email protected], tel.: +48 509752407, zwaną dalej „Usługodawcą”.

§ 1 Definicje

 • Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin niniejszy jest regulaminem w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 • Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym lub korzysta z dostępnych w Sklepie usług.
 • Konsument – Klient będący konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 • Usługodawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 • Towar – gotowe przedmioty wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego, które mogą być przedmiotem Zamówienia.
 • Wyrób Unikatowy – przedmiot wytworzony przez Usługodawcę w oparciu o ustalony przez Usługodawcę wzór, zmodyfikowany o elementy spersonalizowane na wyraźne życzenie Klienta i w celu zaspokojenia jego indywidualnych potrzeb.
 • Wyrób Indywidualny – przedmiot wytworzony od podstaw w oparciu o wytyczne dostarczone przez Klienta.
 • Wyrób Biżuteryjny – Wyrób Unikatowy oraz Wyrób Indywidualny.
 • Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów, Wyrobów Unikatowych lub Wyrobów Indywidualnych, w rozumieniu ustawy dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2016 r. poz. 380), zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
 • Sklep Internetowy lub Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.stasiewicz-jewelry.com, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.
 • Zamówienie Towaru – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i liczbę Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
 • Wniosek o Ofertę Wykonania Wyrobu Biżuteryjnego – oświadczenie skierowane do Usługodawcy, w którym to oświadczeniu Klient wnosi o przygotowanie Oferty Wykonania Wyrobu Biżuteryjnego.
 • Opłata za Ofertę Wykonania Wyrobu Biżuteryjnego – wynagrodzenie płatne Usługodawcy za przygotowanie przez Usługodawcę Oferty Wykonania Wyrobu Biżuteryjnego w oparciu o Wniosek o Ofertę Wykonania Wyrobu Biżuteryjnego.
 • Oferta Wykonania Wyrobu Biżuteryjnego – oferta przygotowana przez Usługodawcę na Wniosek o Ofertę Wykonania Wyrobu Biżuteryjnego, zawierająca projekt i ewentualnie wizualizację 3D Wyrobu Biżuteryjnego, termin jego dostarczenia (licząc od daty otrzymania ceny Wyrobu Biżuteryjnego przez Usługodawcę), cenę sprzedaży oraz koszt transportu Wyrobu Biżuteryjnego do Klienta a także sumaryczną kwotę, obejmująca cenę Wyrobu Biżuteryjnego oraz koszty transportu.
 • Zamówienie Wyrobu Biżuteryjnego – oświadczenie woli Klienta wyrażające zgodę na przedstawioną przez Usługodawcę Ofertę Wykonania Wyrobu Biżuteryjnego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży;
 • Zamówienie – stosownie do okoliczności Zamówienie Towaru lub Zamówienie Wyrobu Biżuteryjnego;
 • System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.
 • Konto – funkcja Sklepu, przypisana indywidualnie do danego Klienta, pozwalająca na korzystanie z niektórych możliwości dostępnych w ramach Sklepu.

§ 2 Zasady ogólne

 1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
 2. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
 3. Przepisy dotyczące obowiązków sprzedawcy zawierającego z kupującym umowę na odległość, zasady i tryb zawierania oraz odstąpienia od takiej umowy wynikające z Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) mają zastosowanie jedynie do Konsumentów.
 4. Wszystkie Towary oraz Wyroby Biżuteryjne oferowane w Sklepie są nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 5. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

§ 3 Zamówienia Towarów

 1. Zamówienie Towaru dokonywane jest przez Klienta za pomocą funkcji dostępnych na stronie internetowej Sklepu.
 2. Ceny Towarów są cenami brutto.
 3. Zamówienia Towarów dostępnych na stronie internetowej sklepu można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 4. Zamówienia dostępnych Towarów są realizowane (kompletowane i wysyłane do Klienta) we wszystkie dni robocze do godziny 16.00.
 5. W przypadku, gdy dany Towar nie jest dostępny w Sklepie, czas realizacji zamówienia jest każdorazowo podany w opisie Towaru. Klient może skorzystać z formularza „Złóż zamówienie”, umieszczonego pod opisem Towaru. W formularzu należy podać imię i nazwisko, adres e-mail, dane indywidualizujące Zamówienie, w zależności od rodzaju Towaru oraz wybrać sposób dostawy. Dane indywidualizujące Zamówienie danego rodzaju Towaru są przykładowo wymienione w polu „Treść wiadomości”. W przypadku woli uzyskania faktury VAT, Klient powinien także zamieścić taką informację w polu „Treść zamówienia”.
 6. Usługodawca zobowiązuje się potwierdzić przyjęcie Zamówienia, złożonego w sposób opisany w ust. 5, na adres e-mail Klienta podany w formularzu „Złóż zamówienie” w ciągu 24 godzin od przesłania tego formularza. Jednocześnie Usługodawca wskaże Klientowi numer rachunku bankowego, na który należy dokonać zapłaty ceny Towaru powiększonej o koszty wysyłki, zgodnie z wybranym przez Klienta sposobem dostawy.
 7. W przypadku, gdy dane indywidualizujące zamówienie wymagają uzupełnienia, Usługodawca potwierdzając przyjęcie zamówienia wezwie jednocześnie Klienta do ich uzupełnienia. Klient uzupełnia powyższe dane w odpowiedzi na wiadomość e-mail Usługodawcy.
 8. Czas realizacji zamówienia złożonego w sposób opisany w ust. 5-7 powyżej, liczony jest od dnia dokonania zapłaty ceny Towaru powiększonej o koszty wysyłki. Za dzień zapłaty uważa się dzień uznania środków we właściwej kwocie na rachunku bankowym Usługodawcy.
 9. Bieżąca obsługa Klientów prowadzona jest w dni robocze w godzinach od 10.00 do 18.00, pod numerem telefonu: +48 509752407 oraz mailowo pod adresem: [email protected]
 10. Przy składaniu zamówienia Klient jest zobowiązany do podania prawdziwych danych osobowych: imienia i nazwiska, dokładnego adresu korespondencyjnego, adresu e-mail oraz telefonu kontaktowego. W przypadku powzięcia wątpliwości co do prawdziwości danych, Usługodawca może zwrócić się do Klienta o ich potwierdzenie drogą telefoniczną lub elektroniczną. W przypadku stwierdzenia, że podane dane są nieprawdziwe, niekompletne lub zawierają istotne błędy uniemożliwiające realizację zamówienia, Usługodawca zastrzega sobie możliwość wstrzymania realizacji zamówienia do czasu wyjaśnienia wątpliwości.
 11. Po prawidłowym złożeniu Zamówienia Towaru w sposób określony w ust 1-4, Klient otrzyma na podany przez siebie adres e-mail automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie Zamówienia Towaru przez Usługodawcę.
 12. Klient i Usługodawca są związani Zamówieniem od chwili, gdy Klient zapłaci za Towar i koszt jego wysyłki.

§ 4 Zamówienia Wyrobów Biżuteryjnych

 1. Złożenie Zamówienia Wyrobu Biżuteryjnego wymaga uprzedniego złożenia przez Klienta Wniosku o Ofertę Wykonania Wyrobu Biżuteryjnego za pośrednictwem funkcji „Zamów darmową wycenę” dostępnej w zakładce „Usługi projektowe”.
 2. W ramach Wniosku o Ofertę Wykonania Wyrobu Biżuteryjnego Klient powinien opisać cechy zamówienia, a ponadto może załączyć plik zawierający wizualizację (szkic) pożądanej rzeczy.
 3. Za złożenie Wniosku o Ofertę Wykonania Wyrobu Biżuteryjnego uważa się oświadczenie Klienta, które w sposób jednoznaczny wyraża wolę otrzymania Oferty Wykonania Wyrobu Biżuteryjnego, określa cechy takiego Wyrobu Biżuteryjnego, zgodnie z ust. 2 oraz zawiera imię, nazwisko (ewentualnie nazwę), a także jego adres e-mail.
 4. Usługodawca bez zbędnej zwłoki potwierdzi przyjęcie Wniosku o Ofertę Wykonania Wyrobu Biżuteryjnego lub odmówi jego przyjęcia zawiadamiając o tym Klienta na podany przez niego adres e-mail. W razie wątpliwości Usługodawca skontaktuje się z Klientem celem sprecyzowania cech zamówienia.
 5. W razie przyjęcia Wniosku o Ofertę Wykonania Wyrobu Biżuteryjnego Usługodawca poinformuje Klienta o wstępnym koszcie Wykonania Wyrobu Biżuteryjnego oraz wysokości, sposobie i terminie uiszczenia zadatku na poczet jego wykonania.Brak uiszczenia zadatku w terminie podanym przez Usługodawcę uważa się za wycofanie przez Klienta Wniosku o Ofertę Wykonania Wyrobu Biżuteryjnego.
 6. Po akceptacji wstępnej wyceny przez Klienta oraz uiszczeniu zadatku, Usługodawca niezwłocznie przystąpi do przygotowania i przesłania Oferty Wykonania Wyrobu Biżuteryjnego na podany przez Klienta adres e-mail, obejmującej projekt i wizualizację produktu, a także jego ostateczną wycenę.
 7. Czas przygotowania Oferty Wykonania Wyrobu Biżuteryjnego zależy od stopnia jej skomplikowania, w szczególności w przypadku zlecenia wykonania wizualizacji 3D Wyrobu Biżuteryjnego i będzie ustalany indywidualnie dla każdego zlecenia. Klient zostanie poinformowany o przybliżonym terminie przy wstępnej wycenie projektu.
 8. Po otrzymaniu Oferty Wykonania Wyrobu Biżuteryjnego Klient może:
 1. odmówić przyjęcia Oferty Wykonania Wyrobu Biżuteryjnego, przy czym za odmowę przyjęcia oferty uważać się będzie także brak odpowiedzi na złożona Ofertę Wykonania Wyrobu Biżuteryjnego,
 2. złożyć Zamówienie Wyrobu Biżuteryjnego poprzez przyjęcie Oferty Wykonania Wyrobu Biżuteryjnego lub konkretnego wariantu spośród projektów przedstawionych przez Usługodawcę, poprzez oświadczenie wyrażające takie przyjęcie skierowane na adres e-mail Usługodawcy,
 3. wnieść o dokonanie maksymalnie 3 zmian do projektu lub projektów wchodzących w skład Oferty Wykonania Wyrobu Biżuteryjnego, poprzez oświadczenie wyrażające takie przyjęcie skierowane na adres e-mail Usługodawcy, przy czym dalej idące zmiany traktowane będą jako odmowa w rozumieniu lit. b niniejszego ustępu.
 4. Usługodawca niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 7 dni, potwierdzi przyjęcie zmian do Oferty Wykonania Wyrobu Biżuteryjnego lub odmówi ich przyjęcia zawiadamiając o tym Klienta na podany przez niego adres e-mail.
 1. Jeśli Usługodawca przyjmie zmiany do Oferty Wykonania Wyrobu Biżuteryjnego, niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 7 dni, przedstawi on zaktualizowaną Ofertę Wykonania Wyrobu Biżuteryjnego z uwzględnieniem zmian wnioskowanych przez Klienta. W razie gdyby którakolwiek z żądanych zmian wpływała na ostateczną cenę Wyrobu Biżuteryjnego lub termin jego wykonania, Usługodawca zaktualizuje Ofertę Wykonania Wyrobu Biżuteryjnego również w tym zakresie.
 2. Klient i Usługodawca są związani Ofertą Wykonania Wyrobu Biżuteryjnego od chwili otrzymania przez Usługodawcę ostatecznej ceny Wyrobu Biżuteryjnego zgodnie z Ofertą Wykonania Wyrobu Biżuteryjnego. W tym momencie skuteczna staje się Umowa Sprzedaży Wyrobu Biżuteryjnego.
 3. Treść Oferty Wykonania Wyrobu Biżuteryjnego oraz sam Wyrób Biżuteryjny stanowią utwór w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 666), do którego Usługodawcy przysługiwać będą prawa autorskie. Usługodawcy przysługiwać będzie w szczególności wyłączne prawo do powielania, wytwarzania, rozpowszechniania i przetwarzania takiego utworu na inne nośniki oraz wytwarzanie i sprzedaż Wyrobów Biżuteryjnych w oparciu o przygotowany projekt a także wykorzystywanie go w swej działalności zarobkowej, w szczególności w celu promocji tej działalności.
 4. Jeżeli w ramach przygotowania Oferty Wykonania Wyrobu Biżuteryjnego lub wykonania Wyrobu Biżuteryjnego powstanie sytuacja współautorstwa tak powstałego utworu Usługodawcy i Klienta, złożenie Wniosku o Ofertę Wykonania Wyrobu Biżuteryjnego oznaczać będzie udzielenie przez Klienta na rzecz Usługodawcy niewyłącznej licencji na czas nieoznaczony (z możliwością wypowiedzenia na dwa lata naprzód na koniec roku kalendarzowego), bez ograniczeń terytorialnych, na korzystanie z Oferty Wykonania Wyrobu Biżuteryjnego poprzez (w całości lub w części) powielanie, wytwarzanie, rozpowszechnianie i przetwarzanie takiego utworu na inne nośniki oraz wytwarzanie i sprzedaż Wyrobów Biżuteryjnych w oparciu o przygotowany projekt a także wykorzystywanie go w swej działalności zarobkowej.

§ 5 Postanowienia ogólne dotyczące realizacji wszystkich zamówień

 1. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon fiskalny, a na życzenie Klienta wyrażone przy składaniu Zamówienia, również faktura VAT.
 2. Wszelkie płatności dokonywane przez Klienta wyrażone są w złotych polskich lub euro, w zależności od lokalizacji Klienta.
 3. Cena Towaru i Wyrobu Biżuteryjnego powinna zostać uiszczona przez Klienta nie później niż w ciągu 7 dni od dnia złożenia Zamówienia, pod rygorem wygaśnięcia Zamówienia po bezskutecznym upływie tergo terminu.
 4. Cena Towaru i cena Wyrobu Biżuteryjnego ani też Opłata za Ofertę Wykonania Wyrobu Biżuteryjnego nie obejmują kosztów wysyłki do Klienta.
 5. W przypadku dostaw do krajów spoza Unii Europejskiej na Kliencie spoczywa obowiązek pokrycia dodatkowych opłat celnych i innych należności publicznoprawnych, zgodnie z prawem państwa, na terenie którego realizowana jest wysyłka.

§ 6 Koszty i termin wysyłki

 1. Towary i Wyroby Biżuteryjne wysyłane są pod adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu lub podane drogą mailową. Usługodawca poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo złożonym Zamówieniu, które uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
 2. Towary i Wyroby Biżuteryjne dostarczane są za pośrednictwem przewoźników wskazanych, odpowiednio, przy danym Towarze na stronie Sklepu lub w trakcie składania Zamówienia Wyrobu Biżuteryjnego; wybór przewoźnika należy do Klienta.
 3. Towar dostarczany jest zgodnie z terminem podanym przy każdym Towarze na stronie internetowej Sklepu.
 4. Wyrób Biżuteryjny dostarczany jest w terminie określonym w Ofercie Wykonania Wyrobu Biżuteryjnego, co do której złożono Zamówienie Wyrobu Biżuteryjnego.
 5. Koszty wysyłki ponosi Klient, chyba że odmienna informacja została podana przy ofercie danego Towaru.
 1. Koszty dostawy Towarów są podane przy ofercie każdego Towaru na stronie Sklepu. Zapłata kosztów transportu przez Klienta następuje wraz z zapłatą ceny Towaru.
 2. Klient jest obciążany kosztami dostawy Wyrobów Biżuteryjnych wskazanymi w Ofercie Wykonania Wyrobu Biżuteryjnego odnośnie do której złożono Zamówienie Wyrobu Biżuteryjnego.
 3. Zapłata kosztów transportu przez Klienta następuje wraz z zapłatą ceny Wyrobu Biżuteryjnego.
 4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie produktów lub opóźnienie w dostawie spowodowanym błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.
 5. Przed odebraniem przesyłki od kuriera warto sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie, to znaczy czy paczka nosi ślady uderzeń, zbić, pęknięć. Najczęściej rozpoznać można zniszczenie opakowania kartonowego po odgnieceniach, rozerwaniach, odkształceniach lub zbytnim zaplamieniu. Klient może żądać od dostawcy (tj. pracownika kuriera) sporządzenia protokołu uszkodzeń.
 6. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy taśmy są zerwane Klient może odmówić przyjęcia przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkód oraz zachować kopię protokołu.

§ 7 Płatności

Płatność za zamówiony Towar lub Wyrób Biżuteryjny może nastąpić za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych PayPal, lub przelewem na rachunek bankowy Usługodawcy.

§ 8 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient będący Konsumentem, który zawarł umowę sprzedaży Towaru może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35. Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).
 2. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży Towaru rozpoczyna się od objęcia przez Konsumenta Towaru w posiadanie lub przez wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
 3. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 4. Usługodawca informuje, że w związku z tym, że przedmiotem Umowy Sprzedaży Wyrobu Biżuteryjnego jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta i służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od takiej umowy na mocy art. 38 pkt. 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).
 5. Usługodawca informuje ponadto, że w związku z tym, iż przedmiotem umowy mającej za przedmiot opracowanie Oferty Wykonania Wyrobu Biżuteryjnego jest rzecz nieprefabrykowana, przygotowana według specyfikacji konsumenta i służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od takiej umowy na mocy art. 38 pkt. 3) Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 6. W pozostałym zakresie do umów sprzedaży zawieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).

§ 9 Rękojmia

 1. Z tytułu wad Towarów i Wyrobów Biżuteryjnych Klientowi przysługują względem Usługodawcy roszczenia z rękojmi za wady, przewidziane przepisami Kodeksu cywilnego.
 2. Usługodawca zachęca do zapoznania się z dostępnymi na stronie internetowej Sklepu poradami dotyczącymi dbania o Towary i Wyroby Biżuteryjne.
 3. Usługodawca nie odpowiada w szczególności za uszkodzenie Towaru lub Wyrobu Biżuteryjnego wywołane jego nieprawidłowym użytkowaniem, w tym niezgodnym z jego przeznaczeniem.

§ 10 Reklamacja

 1. Wszelkie reklamacje związane z działalnością Sklepu, a także pytania dotyczące korzystania ze sklepu należy kierować do Usługodawcy na adres poczty elektronicznej: [email protected] lub pisemnie na adres siedziby Usługodawcy.
 2. Reklamacja powinna zawierać w swej treści: imię i nazwisko (nazwę) i adres korespondencyjny Klienta, adres e-mail Klienta, przedmiot reklamacji wraz z opisem problemu oraz wskazanie czego reklamujący się domaga.
 3. Usługodawca dołoży starań aby rozpatrzeć reklamację w ciągu 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania oraz informuje Klienta, za pomocą poczty elektronicznej, o sposobie jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia Usługodawca zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do Klienta o jej uzupełnienie.
 4. Powyższe postanowienia nie ograniczają terminów, sposobu ani skutków rozpatrywania reklamacji przewidzianych przez przepisy Kodeksu cywilnego o rękojmi za wady.

§ 11 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Klientów Sklepu w związku z jego działalnością jest Usługodawca.
 2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji Zamówień, w związku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych Towarów i Wyrobów Biżuteryjnych do Klienta. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883. Dane są przekazywane dobrowolnie jednakże są one konieczne do realizacji Zamówienia, w związku z czym odmowa ich podania lub podanie nieprawdziwych danych uniemożliwia złożenie i wykonanie Zamówienia.
 3. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system Sklepu w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient może założyć Konto, podając login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do takiego Konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Założenie Konta jest  także niezbędne do skorzystania z czatu służącego do złożenia Wniosku o Ofertę Wykonania Wyrobu Biżuteryjnego,  przyjęcia Oferty Wykonania Wyrobu Biżuteryjnego przez Usługodawcę oraz złożenia Zamówienia Wyrobu Biżuteryjnego.
 4. W trakcie składania Zamówienia Towaru, do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam i płacę” – Klienci posiadający Konto w Sklepie internetowym mają możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych użytych w takim Zamówieniu poprzez edycję profilu Konta.
 5. Korekty danych Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Usługodawcy na adres [email protected] – o ile poprzednio podane dane nie zostały już użyte przez Usługodawcę wobec osób trzecich (w szczególności  przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych Towarów i Wyrobów Biżuteryjnych do Klienta).
 6. Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie w ramach udostępnionych opcji.

§ 12 Wyłączenie odpowiedzialność

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Sklepu lub trudności w korzystaniu z niej, a także konsekwencje tym spowodowane, powstałe na skutek:
 1. siły wyższej oraz z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Klient lub osoby trzecie, za które Klient ponosi odpowiedzialność,
 2. problemów technicznych występujących w sprzęcie komputerowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z których korzysta Klient.
 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wywołane zachowaniem Klienta niezgodnym z obowiązującymi przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Klienta spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet wynikające z okoliczności nieleżących po stronie Usługodawcy, w szczególności włamaniami do systemu Klienta, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu klienta wirusami lub innym oprogramowaniem złośliwym.

§ 13 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania na stronie internetowej Sklepu.
 2. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie https://www.stasiewicz-jewelry.com.
 3. Umowy między Stronami, w tym kwestie dotyczące ich zawierania, wykonywania i ustania, oraz stosunki prawne związane z korzystaniem ze Sklepu podlegają prawu polskiemu. Powyższe postanowienie ma zastosowanie w takim zakresie, w jakim wybór prawa polskiego jest w danym przypadku prawnie dopuszczalny.
 4. Wszelkie spory między Stronami, w tym w szczególności spory dotyczące obowiązywania, interpretacji, niewykonania lub nienależytego wykonania umów, o których mowa w niniejszym regulaminie podlegają jurysdykcji sądów polskich.
 5. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie konsumentów.
2019 © Stasiewicz Jewelry
Projekt i wykonanie strony: Reddog Systems